شرکت ماشین های اداری حسن پور

مدیر عامل : آقای حسن پور

زمینه فعالیت : ماشین های اداری

آدرس : مشهد - خیابان امام خمینی - روبروی آموزش و پرورش - خمینی 7 - شماره 36

تلفن : 05112225044